Opium Tattoo – Toruń

Opium Tattoo - Toruń

Regulamin zakupu vouchera w studiu Opium Tattoo

Regulamin zakupu vouchera

1. Karta podarunkowa/voucher ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.

2. Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu.

3. Istnieje możliwość przekazania vouchera imiennego innej osobie, należy to jednak skonsultować w studio.

4. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej vouchera.

5. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

6. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.

7. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

8. Studio nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu nabywcy.

9. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

10. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.

11. Studio ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy upłynął jego termin ważności lub uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

12. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

13. Po konsultacji i rezerwacji terminu przez Użytkownika Voucher/Karta podarunkowa uważana jest jako zadatek rezerwujący termin.

14. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji minimum 7 dni roboczych przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zadatku w tym wypadku Vouchera.

15. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania wpłaty